Ireneusz Kosiński w upadłości (VIII GUp 89/17 of)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu z dnia 24 maja 2017 r., została ogłoszona upadłość konsumencka Ireneusza Kosińskiego zamieszkałego we Wrocławiu PESEL 66071401537 (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

OGŁOSZENIE

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Ireneusza Kosińskiego, nie prowadzącego działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VIII GUp 88/17, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki posiadanej przez upadłego wierzytelności przysługującej upadłemu tj. udziału w majątku wspólnym -nieruchomość lokalowa- lokal mieszkalny nr 7, przy ul. Prądzyńskiego 11 we Wrocławiu wchodzących w skład masy upadłości Ireneusza Kosińskiego w upadłości konsumenckiej.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. udziałów za najwyższą do osiągnięcia cenę.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Syndyk zbędzie w/w wierzytelność oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę, nie mniejszą niż 900,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście lub przesyłką) w Biurze Syndyka Masy Upadłości Ireneusza Kosińskiego, przy ul. Semaforowej 34A/2, 52-115 Wrocław, w terminie do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 14:00. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem „Konkurs Ofert Ireneusz Kosiński – wierzytelność”.

Wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu ofert.

Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.

Syndyk informuje, że kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed zawarciem umowy. Wszelki koszty związane z zawarciem umowy, w tym koszt wydania dwóch kopii umowy sprzedaży dla syndyka, ponosi kupujący.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo wyboru oferty oferującą najwyższą cenę, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie (wraz z regulaminem): http://www.syndykowie.pl/ireneusz-kosinski/

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości we Wrocławiu, przy ul. ul. Semaforowej 34A/2, 52-115 Wrocław,  w dni robocze w godz. 9.00-14.00, pod numerem tel. 502255308, lub na stronie http://www.syndykowie.pl/ireneusz-kosinski/.