Mariola Góralska w upadłości (X GUp 772/17)

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w prawie własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości Marioli Góralskiej w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Marioli Góralskiej nie prowadzącej działalność gospodarczą (sygn. akt. X GUp 772/17) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż udziału w wysokości ½ przysługującego Marioli Góralskiej w prawie własności lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Lechickiej 11 m. 4, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1M/00457350/0 wraz z pomieszczeniem przynależnym.

Wartość oszacowania udziału w prawie własności wynosi 445.000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania udziału w wysokości ½ tj. 356.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 21.09.2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 24.09.2018 roku o godzinie 09:40 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 35 600,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 92 1090 2402 0000 0001 3622 6515 z dopiskiem ” Przetarg – sygn. akt X 772/17″.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl/mariola-goralska/), pod tel. 502 255 308 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl/mariola-goralska/). Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 15 września 2018 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Errata: w dniu 29.08.2018 r. regulamin przetargu został poprawiony w zakresie oczywistych omyłek pisarskich: par. 1 ust 3 było 100% winno być 80%, reszta bez zmian, oraz par. 3. ust 3 oczywista omyłka pisarska w kwocie wyrażonej słowni. W/w omyłki były omyłkami pisarskimi, nie mającymi wpływu na ważność postępowania przetargowego.