Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Renaty Tomaszewicz w upadłości konsumenckiej (29.06.2020)

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Renaty Tomaszewicz nie prowadzącego działalności gospodarczej (VI GUp 139/19) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa do ½ prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 281 i 381 o łącznej pow. 0,0424 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym o pow. 353 m2, położonym przy ul. Różewicza 57 w Wałbrzychu, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie (dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00010920/7. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 128.500,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 128.500,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2020 r. godzina 12.00 na adres: Biuro Notarialne  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej), w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 roku o godzinie 11:00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 45 1090 2402 0000 0001 4390 4232 z dopiskiem ” PRZETARG  – NIERUCHOMOŚĆ RÓŻEWICZA”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 18.07.020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

operat