Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Kamila Misiaka w upadłości konsumenckiej (29.06.2020)

Sąd Rejonowy w Legnicy; V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Kamila Misiaka nie prowadzącego działalności gospodarczej (V GUp 29/19 „of”) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa do lokalu znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym w Legnicy przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 20, na działkach ewidencyjnych nr 117/2, 117/3 z obrębu Wrocławskie Przedmieście w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 13 o pow. użytkowej 66,0 m2, pomieszczenie przynależne (piwnica) o powierzchni 1,6 m2 oraz udział 358/100.000 w nieruchomości wspólnej – w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu o pow. 4.812 m2. i dla której księgi wieczyste prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy pod nr LE1L/00037551/1. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 190.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 190.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2020 r. godzina 12.00 na adres: Biuro Notarialne  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej), w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 roku o godzinie 11:00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1090 2402 0000 0001 4251 5041 z dopiskiem ” PRZETARG  – NIERUCHOMOŚĆ MISIAK”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 18.07.020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

operat