SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

Syndyk masy upadłości Romualda Mazurka nie prowadzącego działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VI GUp 54/18, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
VI Wydział Gospodarczy, ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki posiadanych przez upadłego wierzytelności przysługujących upadłemu tj.:

  1. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec Piotra Andruszkiewicza sygn. akt VII Nc 326/03 z dnia 04.04.2003 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VII Wydział Grodzki
  2. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec Jacka Ławnika sygn. akt V Ng 3034/03 z dnia 26.11.2003 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie V Wydział Cywilny

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. udziałów za najwyższą do osiągnięcia cenę.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Syndyk zbędzie w/w wierzytelność oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę, nie mniejszą niż 500,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty (osobiście lub przesyłką) w Biurze Syndyka Masy Upadłości Romualda Mazurka, przy ul. Semaforowej 34A/2, 52-115 Wrocław, w terminie do dnia 23 października 2018 r. do godz. 14:00.

Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.

Syndyk informuje, że kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed zawarciem umowy. Wszelki koszty związane z zawarciem umowy, w tym koszt wydania dwóch kopii umowy sprzedaży dla syndyka, ponosi kupujący.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo wyboru oferty oferującą najwyższą cenę, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości we Wrocławiu, przy ul. ul. Semaforowej 34A/2, 52-115 Wrocław,  w dni robocze w godz. 9.00-14.00, pod numerem tel. 502255308.