Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącą w skład masy upadłości Małgorzaty Walczak-Kosińskiej w upadłości konsumenckiej

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącą w skład masy upadłości Małgorzaty Walczak-Kosińskiej w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Walczak-Kosińskiej nie prowadzącej działalność gospodarczą (sygn. akt. VIII GUp 88/17) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego nr 7, przy ul. Prądzyńskiego 11 we Wrocławiu (dalej: prawa do lokalu), o pow. 63,21 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00244782/7.

Wartość oszacowania prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 300.000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania prawa do lokalu mieszkalnego tj. 300.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 06.11.2018 r. godzina 10.00 na adres: Biuro Notarialne  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej), w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06.11.2018 roku o godzinie 11:00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 65 1090 2402 0000 0001 3503 6811 z dopiskiem ” Przetarg – sygn. akt VIII GUp 88/17″.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl/malgorzata-kosinska-walczak/), pod tel. 572 228 459 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (). Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 27 października 2018 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.