SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Ewy Kurcz, nie prowadzącego działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VIII GUp 79/18 of, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; VIII wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki posiadanych przez upadłego 510 udziałów w kapitale zakładowym spółki Invest Money KRS 0000425388 o wartości nominalnej 100,00 zł/udział tj. łącznej wartości wszystkich sprzedawanych udziałów 10.624,29 zł za 510 udziałów wchodzących w skład masy upadłości Ewy Kurcz w upadłości konsumenckiej.
Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. udziałów za najwyższą do osiągnięcia cenę.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Syndyk zbędzie w/w udziały oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę łączną, za wszystkie 510 udziałów. Składanie ofert na ilość udziałów różną niż oferowane 510, spowoduje automatyczne odrzucenie oferty przez Syndyka.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty pocztą na adres Biura Syndyka przy ul. Semaforowej 34A m.2, 52-115 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego), w terminie do dnia 10 maja 2019 r. do godz. 20:00. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem „Konkurs Ofert Ewa Kurcz – udziały”.
Wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu ofert nr 1.
Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.
Syndyk informuje, że kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed zawarciem umowy. Wszelki koszty związane z zawarciem umowy, w tym koszt wydania dwóch kopii umowy sprzedaży dla syndyka, ponosi kupujący.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo wyboru oferty oferującą najwyższą cenę, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.
Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie (wraz z regulaminem): http://www.syndykowie.pl
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Masy Upadłości we Wrocławiu, przy ul. ul. Semaforowej 34A/2, 52-115 Wrocław, w dni robocze w godz. 9.00-14.00 oraz pod numerem tel. 572 228 459.