Syndyk sprzeda dom w Kępnie

Syndyk ogłasza przetarg nr 4 na sprzedaż domu mieszkalnego wchodzącą w skład masy upadłości w upadłości konsumenckiej (14.10.2019 r.)

Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Józefa Cieplika nie prowadzącego działalności gospodarczej (sygn. akt. V GUp 38/18) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym przy ul. Słonecznej 9 w Kępnie, działka nr 1642/14 i 1642/18 (dalej: prawa do nieruchomości), dla której Sąd Rejonowy w Kępnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00041845/6.

Wartość oszacowania prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 727.000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania prawa do lokalu mieszkalnego tj. 581.600,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 26.11.2019 r. godzina 12.00 na adres: Biuro Notarialne Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej), w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019 roku o godzinie 10:00 w Biurze Notarialnym Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 92 1090 2402 0000 0001 3758 4224 z dopiskiem ” Przetarg – sygn. akt VI GUp 38/18″.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl), pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Regulamin sprzedaży

Operat szacunkowy

Inwentaryzacja fotograficzna

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 16 listopada 2019 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.