Syndyka sprzeda nieruchomość w miejscowości Jankowice

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jolanty Żarskiej w upadłości konsumenckiej (03.02.2020).

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Jolanty Żarskiej nie prowadzącej działalność gospodarczą (VIII GUp 101/19) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w granicach ewidencyjnych działki 121/1 AM-1 o pow. 0,1200 ha, obręb Jankowice, miejscowość Jankowice, gmina Oława, powiat oławski, zabudowana budynkiem niemieszkalno handlowo-usługowym. (dalej: prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00023890/6. Wartość oszacowania lokalu wynosi 47.100,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 47.100,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 04.03.2020 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 05.03.2020 roku o godzinie 11.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 89 1090 2402 0000 0001 4276 2914 z dopiskiem ” PRZETARG  – NIERUCHOMOŚĆ ŻARSKA”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 22.02.2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

operat szacunkowy