SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Magdy Aldaev, nie prowadzącej działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VI GUp 80/19, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki składnika masy upadłości:

Lp. 1 – Samochód osobowy Ford Mondeo nr. rej. GWE 06057, rok prod.  2001 (uszkodzony po gradobiciu)

o wartości nominalnej (wywoławczej) 1800,00 zł.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. ruchomości za najwyższą do osiągnięcia cenę, ale nie niższą niż 1800,00 zł.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Syndyk zbędzie w/w ruchomość, który zaoferuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w formie skanu oferty przesłanego mailem na adres mailowy syndyka (biuro@syndykowie.pl) wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 100 zł na konto kancelarii syndyka nr 60 1050 1025 1000 0097 1337 8025 z dopiskiem „przetarg Magda Aldaev – mondeo” (decyduje data nadania maila z paszportu widomości) w terminie, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 20:00.

Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od upływu daty składania ofert. W przypadku nie zawarcia umowy z winy oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Syndyk informuje, że kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed zawarciem umowy. Wszelki koszty związane z zawarciem umowy, w tym koszt wydania dwóch kopii umowy sprzedaży dla syndyka, ponosi kupujący.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo wyboru oferty oferującą najwyższą cenę, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie: http://www.syndykowie.pl

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży, można się zapoznać i uzyskać pod nr tel. 572 228 459 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 14.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem biuro@syndykowie.pl.