SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Włodzimierza Grygierowskiego, nie prowadzącego działalności gospodarczej w upadłości (konsumenckiej), sygnatura akt VI GUp 113/18, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki posiadanych przez upadłego pakietu dwóch składników masy upadłości: 8335 udziałów w MWL Agro Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej (KRS 0000374774) o wartości nominalnej 100,00 zł/udział tj. łącznej wartości oszacowania wszystkich sprzedawanych udziałów 1,00 zł za 8335 udziałów, oraz wierzytelności w wysokości  112.120,00 zł względem  MWL Agro Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej (KRS 0000374774) z tytułu pożyczek udziałowca do spółki, o wartości nominalnej 112.120,00 zł tj. łącznej wartości oszacowania pożyczki 1,00 zł za wchodzących w skład masy upadłości Włodzimierza Grygierowskiego w upadłości konsumenckiej.

Celem konkursu jest wyłonienie nabywcy i sprzedaż ww. udziałów za najwyższą do osiągnięcia cenę.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Syndyk zbędzie w/w pakiet oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę łączną, za cały pakiet. Składanie ofert na poszczególne składniki pakietu, spowoduje automatyczne odrzucenie oferty przez Syndyka.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA Włodzimierz Grygirowski” którą należy składać pocztą na adres Biura Syndyka przy ul. Szkolnej 9, Brzeźno wielkie, 83-115 Swarożyn (decyduje data stempla pocztowego) w terminie, w terminie do dnia 10 maja 2019 r. do godz. 20:00. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem „Konkurs Ofert Włodzimierz Grygierowski – pakiet”.

Wymogi oferty oraz bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu ofert.

Rękojmia za wady prawne jest wyłączona. Wszystkie opłaty związane z nabyciem ponosi nabywca. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od upływu daty składania ofert.

Syndyk informuje, że kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed zawarciem umowy. Wszelki koszty związane z zawarciem umowy, w tym koszt wydania dwóch kopii umowy sprzedaży dla syndyka, ponosi kupujący.

Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego – Komisarza, Syndyk ma prawo wyboru oferty oferującą najwyższą cenę, a także, w dowolnym momencie, do odstąpienia od konkursu (odwołania konkursu) lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie (wraz z regulaminem): http://www.syndykowie.pl

Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, jego oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem sprzedaży oraz Regulaminem konkursu, można się zapoznać i uzyskać pod nr tel. 572 228 459 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 14.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem biuro@syndykowie.pl.