ZASTĘPCA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A. z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 informuje, że w dniu 2018.12.22 OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

ZASTĘPCA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A. z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 informuje, że w dniu 2018.12.22 OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI
Spis ruchomości INOX

Oferty należy składać w terminie do 24.01.2019 r. do godziny 12:00 pocztą lub w Biurze Zastępcy Syndyka – Kancelaria Doradcy restrukturyzacyjnego Grzegorza Wichrowskiego, ul. Marii Konopnickiej 2-4, I p. Lokoport, 62-800 Kalisz (decyduje data i godzina wpływu do biura zastępcy syndyka) w zamkniętych i zabezpieczonych przed niepowołanym otwarciem, kopertach, z podaniem sygnatury akt i nazwy przetargu: „Oferta na sprzedaż ruchomości INOX Group Sp. z o.o S.K.A. sygn. akt V GUp 3/2017  – nie otwierać”.
Wadium należy wpłacać na konto zastępcy syndyka w Santander Bank Polska S.A. nr 05 1090 2402 0000 0001 4145 4247 z podaniem numeru ruchomości dla której wadium jest wpłacane.
Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2018 r. o godzinie 11:00 w Biurze Zastępcy Syndyka – Kancelaria Doradcy restrukturyzacyjnego Grzegorza Wichrowskiego, ul. Marii Konopnickiej 2-4, I p. Lokoport, 62-800 Kalisz
Wszelkie informacje na temat ruchomości objętych niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert (ogłoszenie, regulamin nr 6 i inwentaryzacja fotograficzna) można uzyskać pod nr tel. 572 228 459 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem biuro@syndykowie.pl, na stronie internetowej www.syndykowie.pl/inox/ lub w Biurze Zastępcy Syndyka – Kancelaria Doradcy restrukturyzacyjnego Grzegorza Wichrowskiego, ul. Marii Konopnickiej 2-4, I p. Lokoport, 62-800 Kalisz.