Syndyk sprzeda dom w miejscowości Łazy gmina Lesznowola

Syndyk ogłasza przetarg nr 2 na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzących w skład masy upadłości Roberta Kazimierskiego w upadłości konsumenckiej

Sędzia-komisarz w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziale Gospodarczym w postępowaniu upadłościowym Roberta Kazimierskiego nie prowadzącego działalności gospodarczej (XVIII GUp 623/19) zezwolił syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki prawa do lokalu mieszkalnego w miejscowości Łazy, ulica Jasna 10 lokal 2 gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, o powierzchni 161,3 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00011680/0 wraz z udziałem (16130 / 32260) związanym z nieruchomością, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00421134/7. Wartość oszacowania lokalu wynosi 736.829,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 736.829,00 zł.

 

Oferty należy składać do dnia 28.01.2020 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29.01.2020 roku o godzinie 11.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1910 1048 2258 0272 3174 0001 z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI ROBERT KAZIMIERSKI – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 11 stycznia 2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Inwentaryzacja fotograficzna

Operat szacunkowy