Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Jadwigi Janoś w upadłości konsumenckiej (29.06.2020)

Sąd Rejonowy w Kaliszu; V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Janoś nie prowadzącej działalność gospodarczą (V GUp 65/19) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 810/1  ujęta w KZ1W/000046526/5 o powierzchni 0,0581 ha, na której wybudowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący i która położona w miejscowości Tarchały Wielkie przy ul. Krótka 3, gmina Odolanów, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie i dla której księgi wieczyste prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim pod nr KZ1W/000046526/5. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 100.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 80.000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 29.07.2020 r. godzina 12.00 na adres: Biuro Notarialne  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej), w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 roku o godzinie 11:00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 12 1090 2402 0000 0001 4339 2763 z dopiskiem ” PRZETARG  – NIERUCHOMOŚĆ JANOŚ”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 18.07.020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

operat