Syndyk sprzeda dom w miejscowości Lichnowy

Syndyk ogłasza przetarg z dnia 11.05.2020 na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Rafała Popielucha w upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Rafała Popielucha nie prowadzącego działalności gospodarczą (V GUp 159/19) zezwolił na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 14/9 położonej w miejscowości Lichnowy przy ul. Zwycięstwa 27A, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 104,05 m2., objętego księgą wieczystą KW Nr GD1M/00057914/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 168.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 151.200,00 zł.
Oferty należy składać do dnia 29.05.2020 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 23/2 – (I piętro), 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 01.06.2020 roku o godzinie 11.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 85 1090 2402 0000 0001 4428 2491 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt VI GUp 159/19”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 23 maja 2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

operat

Inwentaryzacja fotograficzna