Syndyk ogłasza przetarg z dnia 21.02.2020 na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Rafała Popielucha w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Rafała Popielucha nie prowadzącego działalności gospodarczą (V GUp 159/19) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 14/9 położonej w miejscowości Lichnowy przy ul. Zwycięstwa 27A, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 104,05 m2., objętego księgą wieczystą KW Nr GD1M/00057914/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 168.000,00  zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 168.000,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 12.03.2020 roku na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu, a nie nadania np. na Poczcie Polskiej. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 16.03.2020 roku o godzinie 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w sali nr B65.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 85 1090 2402 0000 0001 4428 2491 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt VI GUp 159/19”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 07 marca 2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

operat

Inwentaryzacja fotograficzna