Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ prawa własności współdzielczego własnościowego prawa do lokalu (03.03.2021)

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Łukasza Bieńkowskiego w upadłości (VI GUp 60/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż ½ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Świebodzicach przy ul. Ks. Bolka 14. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 65,80 m2, usytuowany jest na II kondygnacji (1 piętro) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym(dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00066566/1. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 96.500,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania 67.550,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 25.03.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26.03.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 87109024020000000142606392 z dopiskiem NIE OTWIERAĆ – MASA ŁUKASZA BIEŃKOWSKIEGO – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 13.03.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy