Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (działki nr 14 w m. Jedlina Zdrój) wchodzącego w skład masy upadłości Magdaleny Gołdy w upadłości (05.02.2021)

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Gołdy w upadłości (VI GUp 218/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 14 (obręb Glinica) – nieruchomość gruntowa składająca się z działkę ewidencyjną oznaczoną w rejestrze gruntów nr 14 o powierzchni 5967 m², położoną w Jedlinie Zdroju, obręb nr 3 Glinica. Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. (dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr SW1W/00085741/4. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 165.000,00  zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 165.000,00   zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI MAGDALENA GOŁDA – PRZETARG” należy składać do dnia 02.03.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.03.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 15.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1910 1048 2402 0375 5424 0001 z dopiskiem „Wadium MASA UPADŁOŚCI MAGDALENA GOŁDA – PRZETARG 14”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy