Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/6 prawa własności własnościowego prawa do lokalu (26.03.2021)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; VIII wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Daniela Polewczyka w upadłości (VIII GUp 83/19) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż 1/6 prawa własności do nieruchomości w postaci lokalu nr 20 w Brzegu Dolnym przy ul. Pionierskiej 2, księga wieczysta nr WR1L/00031297/5. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 29.500 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 29.500 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI DANIEL POLEWCZYK” należy składać do dnia 19.04.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.04.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 3.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 39 1140 2004 0000 3202 8085 2005 z dopiskiem NIE OTWIERAĆ – MASA DANIELA POLEWCZYKA – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy