Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (domu) wchodzącego w skład masy upadłości Doroty Zając w upadłości (20.05.2021)

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Doroty Zając w upadłości (VI GUp 189/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 194 i 206/1 zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym położonej w miejscowości Gorzeszów 48, gmina Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, woj. dolnośląskie (dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00003324/7. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 84.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 84.000,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI DOROTA ZAJĄC – PRZETARG DOM” należy składać do dnia 11.06.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 48 1910 1048 2402 0375 5424 0001 z dopiskiem „Wadium MASA UPADŁOŚCI DOROTA ZAJĄC – PRZETARG DOM”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy