Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 50 udziałów w Tuczagro Sp. z .o wchodzącego w skład masy upadłości Karoliny Kowalkowskiej w upadłości (16.11.2021)

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności 50 udziałów w kapitale zakładowym spółki Tuczagro Sp. z o.o. w Zdunach KRS 0000474911 (50% udziałów). Wartość oszacowania udziałów wynosi 100,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 100,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI KAROLINA KOWALKOWSKA” należy składać do dnia 08.12.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 13 1140 1140 0000 3653 8900 1020 z dopiskiem „WADIUM – MASA UPADŁOŚCI KAROLINA KOWALKOWSKA „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu