Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości Marcina Chojnowskiego w upadłości (18.06.2021)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 05.06.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zlokalizowane przy ul. Świerkowej 1B w Boguszowie Gorcach. (SW1W/00038907/2). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 47.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 47.000,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI Simply Office Solution.pl Sp. z o.o – PRZETARG ŻARÓW” należy składać do dnia 16.07.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 58 1140 2004 0000 3002 8066 3872 z dopiskiem ” WADIUM – MARCIN CHOJNOWSKI”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 10.07.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy