Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności spornej o wartości WPS 815.629,00 zł wobec „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, której dotyczy postępowanie o sygn. akt V ACa 111/17, dochodzonej przez syndyka masy upadłości Jacka Szczuki w upadłości konsumenckiej (13.05.2022)

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wierzytelności spornej o wartości WPS 815.629,00 zł wobec „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, której dotyczy postępowanie o sygn. akt V ACa 111/17, dochodzonej przez syndyka masy upadłości Jacka Szczuki w upadłości konsumenckiej. Wartość oszacowania wierzytelności wynosi 24.468,87 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 24.468,87 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA JACKA SZCZUKI” należy składać do dnia 03.06.2022 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06.06.2022 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 5.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 98 1090 2402 0000 0001 3534 3610 z dopiskiem „WADIUM JACEK SZCZUKA”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu