Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż domu wchodzącego w skład masy upadłości Witold Ziomek Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny „WITEX” I.E. w upadłości (19.01.2023)

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną w rejestrze gruntów nr 16 o powierzchni 706 m² położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Modrzejewskiej 24 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjnym, o powierzchni użytkowej 122 m² i powierzchni zabudowy 154 m² (dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00028115/2. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 569.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania tj. 569.000,00.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI WITOLD ZIOMEK – PRZETARG ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE” należy składać do dnia 08.02.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.02.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości Witold Ziomek Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny „WITEX” I.E. w upadłości, o numerze 25 1090 2402 0000 0001 4995 9138 z dopiskiem „WADIUM – MASA UPADŁOŚCI WITOLD ZIOMEK – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy nr 1