Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (działek) wchodzących w skład masy upadłości Andrzeja Kudryk w upadłości (09.09.2022)

Dla każdego zainteresowanego dostęp do nieruchomości jest wolny i bez potrzeby umawiania się.

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kudryk w upadłości (SW1W/GUp-s/84/2022) nie wnieśli sprzeciwu do warunków przetargu na sprzedaż na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki:

  1. 6/1360 udział w nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. Władysława Hermana, dz. nr 453, obręb 0002, Zawiszów. Działka gruntu o powierzchni 1560 m2 pełni funkcję ciągu pieszo- jezdnego zapewniającego dostęp komunikacyjny do osiedla mieszkaniowego- ulica Władysława Hermana, KW SW1S/00059688/0.
  2. 2/510 udział w nieruchomości gruntowej położonej w Świdnicy przy ul. Księcia Bernarda i ul. Bolesława Krzywoustego, dz. nr 448, 450 oraz 455 obręb 0002, Zawiszów. Działka gruntu o powierzchni 1553 m2 pełni funkcję ciągu pieszo- jezdnego zapewniającego dostęp komunikacyjny do osiedla mieszkaniowego- ulica Księcia Bernarda, KW SW1S/00059590/6.

oszacowane na łączną kwotę 545,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 545,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI KUDRYK – PRZETARG” należy składać do dnia 30.09.2022 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.10.2022 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 545,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 78 1140 1140 0000 3653 8900 1111 z dopiskiem „Kudryk wadium”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy nr 1

Operat szacunkowy nr 2