Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Antoniego Miętkiego w upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Antoniego Miętkiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 64/21) zezwolił na sprzedaż prawa  własności nieruchomości gruntowej w postaci działki gruntowej nr 272/15 obszaru 1012 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 133 m2 położonej w Kościerzynie przy ulicy Lipowej 22, posadowionego na działce dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD1E/00014732/2. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 351.750,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 351.750,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 09 listopada 2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 85 1090 2402 0000 0001 4428 2491 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt VI GUp 159/19”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy