Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (działek) wchodzących w skład masy upadłości Dariusza Kochan i Andrzeja Harłukowicza w upadłości w upadłości (03.03.2023)

Dla każdego zainteresowanego dostęp do nieruchomości jest wolny i bez potrzeby umawiania się.

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Dariusza Kochan w upadłości (SW1W/GUp-s/136/2022) i Andrzeja Harłukowicza w upadłości (SW1W/GUp-s/137/2022) nie wnieśli sprzeciwu do warunków przetargu na sprzedaż na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki położone w miejscowości Łagów, ul. Górna, gmina Zgorzelec oznaczone w ewidencji gruntów nr 258/8 i 969, obręb 0010 Łagów, o powierzchni łącznej gruntu 6018 m2 (JG1Z/00034769/6 i JG1Z/00019032/0), oszacowane na łączną kwotę 547.500,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania 383.250,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI KOCHAN/HARŁUKOWICZ – PRZETARG” należy składać do dnia 23.03.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.03.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 63 1140 2004 0000 3102 8086 0546 z dopiskiem” Kochan Harłukowicz wadium”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy nr 1

Operat szacunkowy nr 2