Syndyk ogłasza przetarg na prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki gruntowej nr 143 obszaru 568, na której znajduje się niezwiązana na stałe z gruntem altana ogrodowa położonej Chełmek-Osada, 82-103 Stegna, dla której Sąd Rejonowy w Malborku, V Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD2M/00049437/3 wchodzącej w skład masy upadłości Roberta Biesiadzińskiego w upadłości konsumenckiej (17.04.2022)

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Roberta Biesiadzińskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 106/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki gruntowej nr 143 obszaru 568, na której znajduje się niezwiązana na stałe z gruntem altana ogrodowa położonej Chełmek-Osada, 82-103 Stegna, dla której Sąd Rejonowy w Malborku, V Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD2M/00049437/3. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 3050,00  zł. Cena wywoławcza wynosi 100,00 % wartości oszacowania tj. 3050,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 12.05.2022 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 23/2 – (I piętro), 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 13.05.2022 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 1.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 80 1140 2004 0000 3802 8108 2124 z opisem „MASA UPADŁOŚCI ROBERT BIESIADZIŃSKI – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy