Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (działki) wchodzącej w skład masy upadłości Wojciecha Orłowskiego w upadłości (10.03.2022)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Orłowskiego w upadłości (V GUp 139/21) nie wnieśli sprzeciwu do warunków przetargu na sprzedaż na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1253, położoną we wsi Piotrowice Świdnickie, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie o powierzchni gruntu 5406 m2 (SW1S/00038678/4). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 28.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 28.000,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA WOJCIECH ORŁOWSKI – PRZETARG” należy składać do dnia 01.04.2022 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 04.04.2022 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 85 1140 1140 0000 3653 8900 1082 z dopiskiem „Wadium MASA UPADŁOŚCI Wojciech Orłowski – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy