Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż prawa własności 5445 sztuk akcji serii E wyemitowanych przez Arcadia Aviation Holdings S.A.  (22.10.2021)

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Artura Zmysłowskiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (VI GUp 35/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności 5445 sztuk akcji serii E wyemitowanych przez Arcadia Aviation Holdings S.A. (poprzednio Weedo Polska spółka akcyjna), KRS nr: 0000388020  (dalej cały zbiór będzie określany mianem „akcji”. Wartość oszacowania akcji wynosi 544,50  zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 544,50  zł.

Oferty należy składać do dnia 15.11.2021 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Edyta Gramatowska, ul. Rynek 21/2 – (I piętro), 83-200 Starogard Gdański, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym dnia 16.11.2021 roku o godzinie 12.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 41 1090 2402 0000 0001 4432 8194 z opisem „MASA UPADŁOŚCI ZMYSŁOWSKI – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl.

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu