Syndyk ogłasza przetarg na zakup wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Mariusza Żakiewicza w upadłości (24.12.2021)

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Mariusza Żakiewicza w upadłości (VI GUp 39/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż wierzytelności wobec Elżbiety Techmańskiej (wcześniej Pawęzowska). Wartość oszacowania wierzytelności wynosi 49.150,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 7% wartości oszacowania 3440,50  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI MARIUSZ ŻAKIEWICZ” należy składać do dnia 20.01.2022 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 46 1140 1140 0000 3653 8900 1008 z dopiskiem „Wadium MASA UPADŁOŚCI MARIUSZ ŻAKIEWICZ „.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu