Syndyka sprzeda dom w miejscowości Wtórek

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Hanny Mikołajczyk w upadłości konsumenckiej (29.04.2020)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 09.05.2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Sąd Rejonowy w Kaliszu; V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Hanny Mikołajczyk nie prowadzącej działalność gospodarczą (V GUp 26/19) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym w trakcie budowy zlokalizowanej w miejscowości Wtórek działka nr 273/15 (województwo wielkopolskie, powiat ostrowski, gmina Ostrów Wlkp.), dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr   KZ1W/00097310/0. Wartość oszacowania lokalu wynosi 522.300,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 417.840,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 20.05.2020 r. godzina 12.00 na adres: Biuro Notarialne  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej), w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21.05.2020 roku o godzinie 11:00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 95 1090 2402 0000 0001 4238 7513 z dopiskiem ” PRZETARG  – NIERUCHOMOŚĆ MIKOŁAJCZYK”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy

Inwentaryzacja fotograficzna