Syndyka sprzeda dom w Krzelkowie

Syndyk ogłasza przetarg nr 3 na sprzedaż prawa własności lokalu wchodzącego w skład masy upadłości Łukasza Herbuta w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Łukasza Herbuta nie prowadzącej działalność gospodarczą (sygn. akt. VIII GUp 46/18) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie budowy położonej na działce nr 526, obręb 000-11-Krzelków (AM 1) o powierzchni 0,1200 ha, gmina Ziębice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie (dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Ząbkowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00063540/7. Wartość oszacowania lokalu wynosi 431 000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania 301.700,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 28.01.2020 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 29.01.2020 roku o godzinie 11.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 92 1090 2402 0000 0001 3697 3803 z dopiskiem ” PRZETARG  – NIERUCHOMOŚĆ HERBUT”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 11 stycznia 2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy