Syndyka sprzeda lokal w Środzie Śląskiej

Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż prawa własności lokalu wchodzącego w skład masy upadłości Bogdana Radzika w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; VIII wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Bogdana Radzika nie prowadzącej działalność gospodarczą (sygn. akt. VIII GUp 75/18 of) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności lokalu, w postaci lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Środzie Śląskiej (dalej: prawo do lokalu), dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00024071/9. Wartość oszacowania lokalu wynosi 172 000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 172 000,00 zł.

Z przedmiotem przetargu można się zapoznać podczas dnia otwartego, wyznaczonego na 30.05.2019 r. w godzinach od 11.00 do 13.00.

Oferty należy składać do dnia 05.06.2019 r. godzina 12.00 na adres: Biuro Notarialne  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej), w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06.06.2019 roku o godzinie 11:00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 32 1090 2402 0000 0001 3636 8924 z dopiskiem „PRZETARG  – NIERUCHOMOŚĆ RADZIK”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 572 228 459 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

 

Pliki do pobrania:

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu

Wzór edytowalny oferty (doc)