Syndyka sprzeda mieszkanie w Środzie Śląskiej

Syndyk ogłasza przetarg  na sprzedaż prawa własności lokalu wchodzącego w skład masy upadłości Bogdana Radzika w upadłości konsumenckiej (23.04.2020)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; VIII wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Bogdana Radzika nie prowadzącej działalność gospodarczą (sygn. akt. VIII GUp 75/18 of) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności lokalu, w postaci lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Środzie Śląskiej (dalej: prawo do lokalu), dla którego Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00024071/9. Wartość oszacowania lokalu wynosi 172 000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania 137 600,00 zł.

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 09 maja 2020 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Oferty należy składać do dnia 20.05.2020 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21.05.2020 roku o godzinie 11.00.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 32 1090 2402 0000 0001 3636 8924 z dopiskiem „PRZETARG  – NIERUCHOMOŚĆ RADZIK”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu