Syndyka sprzeda nieruchomość w Rybniku

Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej wchodzącą w skład masy upadłości Ewy Kurcz w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; VIII wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Ewy Kurcz nie prowadzącej działalność gospodarczą (sygn. akt. VIII GUp 79/18 of) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową), tj.: działka nr: 1317/69 i 1318/69, o łącznej powierzchni działek: 1260 m2 (dalej: prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00150330/0.

Wartość oszacowania udziału w prawie własności wynosi 140 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 140 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 05.06.2019 r. godzina 12.00 na adres: Biuro Notarialne  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej), w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06.06.2019 roku o godzinie 11:00 w Biurze Notarialnym  Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (I piętro, wejście od frontu Al. Armii Krajowej).

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 88 1090 2402 0000 0001 3634 0271 z dopiskiem „PRZETARG  – NIERUCHOMOŚĆ KURCZ”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 572 228 459 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Operat szacunkowy

Regulamin przetargu

Oferta w wersji edytowalnej (doc)