Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ nieruchomości  (hali magazynowej) wchodzącej w skład masy upadłości Moniki Miśkiewicz-Żyto w upadłości (09.02.2021)

Sąd Rejonowy w Kaliszu; V Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Moniki Miśkiewicz-Żyto w upadłości (V GUp 139/20) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż ½ prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci hali magazynowej z biurami nr działki 1083/2 i 1084/2 w Zdunach przy ul. Wrocławskiej 31 KW KZ1R/00026851/2. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 288.000,00  zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 288.000,00   zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – Moniki Miśkiewicz-Żyto – PRZETARG” należy składać do dnia 02.03.2021 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach od 10:00 do 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.03.2021 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 21 1090 2402 0000 0001 4691 2731 z dopiskiem „Wadium MASA UPADŁOŚCI Moniki Miśkiewicz-Żyto – PRZETARG”.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 20.02.2021 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat