SYNDYK MASY UPADŁOŚCI INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A.
z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 informuje, że w dniu 2021.02.05
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Lp. Nieruchomość wg wykazu z pkt. 1.1 Cena minimalna*
1 Nieruchomość 1.2. (ul. Pułaskiego w Otwock) 6.000,00 zł netto + VAT (7.380 brutto)

Oferty należy składać w terminie do 02.03.2021  r. do godziny 12:00 pocztą lub w Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii notarialnej) w zamkniętych i zabezpieczonych przed niepowołanym otwarciem, kopertach, z podaniem sygnatury akt i nazwy przetargu: „Oferta na sprzedaż nieruchomości INOX Group Sp. z o.o S.K.A. sygn. akt V GUp 3/17 – nie otwierać”.

Wadium należy wpłacać na konto syndyka w Santander Bank Polska S.A. nr 16 1090 2806 0000 0001 3411 6462 z opisem przelewu „Wadium na zakup nieruchomości Otwock”.

Otwarcie ofert nastąpi 03.03.2021  r. o godzinie 12:00 w Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert (ogłoszenie, regulamin i operaty szacunkowe) można uzyskać pod nr tel. 513 147 409  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem inox@syndykowie.pl, lub na stronie internetowej www.syndykowie.pl.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat 3