Syndyk sprzeda nieruchomość INOX Group Sp. z o.o SKA w upadłości

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A.
z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 informuje, że w dniu 2020.02.03
OGŁASZA PRZETARG nr 12 NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Lp. Oznaczenie nieruchomości Nr księgi wieczystej Cena minimalna brutto (zł z VAT) Wysokość wadium (w zł)
1 Udział w nieruchomości gruntowej
zabudowanej o pow. 11.977 m2 w udziale
95734/746301 przy ul. Pułaskiego w
Otwocku
WA1O/00058590/9 175.348,80 zł 17.534,88 zł
2 Nieruchomość gruntowa niezabudowana
o pow. 16.732 m2 w Otwocku
WA1O/00063382/6 1.371.240,90 zł 137.124,09 zł
3 Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Otwocku (ul. Władysława Reymonta 67-67 A) WA1O/00059743/4 452.430,90 zł 45.243,09 zł
4 Nieruchomość gruntowa niezabudowana

o w Otwocku (ul. Pogodna obręb 103, Otwock)

WA1O/00061271/1 24.354,00 zł 2.435,40 zł

Oferty należy składać w terminie do 04.03.2020 r. do godziny 12:00 pocztą lub w Biurze Notarialnym Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii notarialnej) w zamkniętych i zabezpieczonych przed niepowołanym otwarciem, kopertach, z podaniem sygnatury akt i nazwy przetargu: „Oferta na sprzedaż nieruchomości INOX Group Sp. z o.o S.K.A. sygn. akt V GUp 3/17 – nie otwierać”.

Wadium należy wpłacać na konto syndyka w Santander Bank Polska S.A. nr 16 1090 2806 0000 0001 3411 6462 z podaniem numeru nieruchomości dla której wadium jest wpłacane.

Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2019 r. o godzinie 11:00 w Biurze Notarialnym Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert (ogłoszenie, regulamin nr 11 i operaty szacunkowe) można uzyskać pod nr tel. 513 147 409  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem inox@syndykowie.pl, lub na stronie internetowej www.syndykowie.pl.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat – Udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 11.977 m2 w udziale 95734/746301 przy ul. Pułaskiego w Otwocku

Operat – Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 16.732 m2 w Otwocku

Operat – Nieruchomość gruntowa niezabudowana w Otwocku (ul. Władysława Reymonta 67-67 A)

Operat – Nieruchomość gruntowa niezabudowana o w Otwocku (ul. Pogodna obręb 103, Otwock)