Tomasz Niewiadomski w upadłości (VI GUp 7/19)

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2019  r., została ogłoszona upadłość konsumencka Tomasza Niewiadomskiego  (PESEL 66013013697), zamieszkałego w Wałbrzychu, (dalej jako: upadły). Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Postanowieniem tym syndykiem masy upadłości ustanowiony został Grzegorz Wichrowski.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 236 p.u., wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu komisarzowi swoją wierzytelność.

Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym, nawet jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.

Swoich wierzytelności nie muszą zgłaszać pracownicy upadłego dochodzący należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu (art. 237 p.u.).

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać na ręce Sędziego – komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres:

Sędzia-komisarz SSR Jarosław Iwanek

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy

Ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych

Z podaniem sygnatury akt postępowania po ogłoszeniu upadłości – VI GUp 7/19.

Zgłoszenie wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Syndyk informuje, że zgłoszenia można dokonać na formularzu urzędowym (zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.12.2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru), który jest dostępny poniżej. W zgłoszeniu wierzytelności z wykorzystaniem formularza urzędowego należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie (art. 239 p.u.).

Zgodnie z art. 240 p.u., w zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1)         imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2)         określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3)         dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4)         kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5)         zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6)         w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7)         stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8)         jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

 UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 p.u. z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 13 stycznia 2019 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 13 stycznia 2019 r.).
Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”