INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A. z siedzibą w Kaliszu (sygn. akt V GUp 3/17)

ZASTĘPCA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI INOX GROUP SP. Z O.O S.K.A.
z siedzibą w Kaliszu, sygn. akt V GUp 3/17 informuje, że w dniu 2018.12.22
OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Lp. Oznaczenie nieruchomości Nr księgi wieczystej Cena minimalna brutto (zł z 23% VAT) Wysokość wadium (w zł)
1 Lokal mieszkalny o pow. 43,49 m2 przy
ul. Ciasnej 15/1A, Kalisz
KZ1A/00066400/2 99.576,00 zł 9.957,60 zł
2 Lokal mieszkalny o pow. 50,96 m2 przy
ul. Ciasnej 15/1B, Kalisz
KZ1A/00066401/9 116.694,00 zł 11.669,40 zł
3 Lokal mieszkalny o pow. 21,93 m2 przy
ul. Ciasnej 15/1C, Kalisz
KZ1A/00066402/6 54.432,00 zł 5.443,20 zł
4 Nieruchomość gruntowa zabudowana o
pow. 395 m2 z budynkiem
jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej
o pow. 175,76 m2 przy ul. H. Brodatego
17 w Kaliszu
KZ1A/00075135/9 i

udział 1/6 działki
78/15 zapisanej w KW
nr KZ1A/00074732/7

389.316,00 zł 38.931,60 zł
5 Nieruchomość gruntowa zabudowana o
pow. 435 m2 z budynkiem
jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej
o pow. 175,76 m2 przy ul. H. Brodatego
21 w Kaliszu
KZ1A/00075137/3 i
udział 1/6 działki
78/15 zapisanej w KW
nr KZ1A/00074732/7
389.316,00 zł 38.931,60 zł
6 Udział w nieruchomości gruntowej
zabudowanej o pow. 11.977 m2 w udziale
95734/746301 przy ul. Pułaskiego w
Otwocku
WA1O/00058590/9 194,832,00 zł 19.483,20 zł
7 Nieruchomość gruntowa niezabudowana
o pow. 16.732 m2 w Otwocku
WA1O/00063382/6 1.523.601,00 zł 152,360,10 zł

Oferty należy składać w terminie do 26.02.2019 r. do godziny 12:00 pocztą lub w Kancelarii Notarialnej Notariusza Dariusza Rodeckiego, Aleja Wolności 17, 62-800 Kalisz (decyduje data i godzina wpływu do kancelarii notarialnej) w zamkniętych i zabezpieczonych przed niepowołanym otwarciem, kopertach, z podaniem sygnatury akt i nazwy przetargu: „Oferta na sprzedaż nieruchomości INOX Group Sp. z o.o S.K.A. sygn. akt V GUp 3/17 – nie otwierać”.

Wadium należy wpłacać na konto zastępcy syndyka w Santander Bank Polska S.A. nr 05 1090 2402 0000 0001 4145 4247 z podaniem numeru nieruchomości dla której wadium jest wpłacane.

Otwarcie ofert nastąpi 27.02.2018 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Dariusza Rodeckiego, Aleja Wolności 17, 62-800 Kalisz.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert (ogłoszenie, regulamin nr 5 i operaty szacunkowe) można uzyskać pod nr tel. 572 228 459  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem inox@syndykowie.pl, lub na stronie internetowej www.syndykowie.pl/inox-nieruchomosci/.