Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (hali w m. Rusko) wchodzącego w skład masy upadłości Simply Office Solution.pl Sp. z o.o w upadłości (05.05.2022) – UWAGA KOMUNIKAT

Aktualizacja – omyłkowo w obwieszczeniu o przetargu podano numer rachunku bankowego upadłego, służący do obsługi bieżącej płatności. Numer ten jest poprawny i ewentualna wplata na to konto zostanie uznana.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Simply Office Solution.pl Sp. z o.o w upadłości (VI GUp 63/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej ZCP) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami hal produkcyjno-magazynowymi, położona w miejscowości Rusko nr 19A. Działka nr 236/5 o pow. 9237 m2, budynki o pow. łącznej 1908 m2 (SW1S/00036569/3). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 3.200.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 90% wartości oszacowania 2.880.000,00  zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI Simply Office Solution.pl Sp. z o.o – PRZETARG RUSKO” należy składać do dnia 03.06.2022 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06.06.2022 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze:  80 1090 2402 0000 0001 4775 4987 (konto rozliczeniowe płatności upadłego 48 1910 1048 2402 0375 5424 0001) z dopiskiem „Wadium MASA UPADŁOŚCI Simply Office Solution.pl Sp. z o.o – PRZETARG RUSKO „.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy 1