Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż domu wchodzącego w skład masy upadłości Andrzeja Gregorczyka (Gregorczyk) w upadłości (15.08.2022)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 27.08.2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż ½ prawa do lokalu nr 5 położonego przy ul. Dąbrowskiego 24 w Strzegomiu, KW SW1S/00054145/7 (dalej prawo do nieruchomości). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 51.500,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania tj. 41.200,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI GREGORCZYK” należy składać do dnia 07.09.2022 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08.09.2022 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 3.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości Andrzeja Gregorczyka w upadłości, o numerze 93 1090 2402 0000 0001 4410 2897 z dopiskiem „WADIUM – MASA UPADŁOŚCI GREGORCZYK „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 665 877 363 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy nr 1