Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości (działek) wchodzących w skład masy upadłości Roberta Tabor w upadłości (15.08.2022)

Dla każdego zainteresowanego dostęp do nieruchomości jest wolny i bez potrzeby umawiania się.

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Roberta Tabor w upadłości (SW1W/GUp-s/143/2022) nie wnieśli sprzeciwu do warunków przetargu na sprzedaż na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki:

  • 1/12 udział w nieruchomości gruntowej położonej w Milikowicach przy ul. Kościuszki 21 dz. nr 268, obręb 0004, o powierzchni 10 864 m2. Na działce posadowiony jest 2-kondygnacyjny wolnostojący budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 167,26 m2, KW SW1S/00005468/9.
  • 1/12 udział w nieruchomości gruntowej położonej w Milikowicach dz. nr 475, obręb 0004, o powierzchni 8 012 m2 przeznaczonej pod uprawę, KW SW1S/00005468/9.

oszacowane na łączną kwotę 16.880,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 545,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI Tabor – PRZETARG” należy składać do dnia 07.09.2022 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 08.09.2022 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 3.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 50 1140 1140 0000 3653 8900 1130 z dopiskiem „Tabor wadium”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy nr 1

Operat szacunkowy nr 2