Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład masy upadłości Piotra Skoczka (24.03.2023)

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Skoczka w upadłości (VI GUp 108/20) wyraził zgodę na sprzedaż na zbioru wierzytelności oszacowane na łączną kwotę 546,50 zł w skład którego wchodzi:

  1. a) 22,55 udziałów w spółce Koach International GmBH w Dusseldorfie, Grafenberger Alle 125, 40237 Dusseldorf, Niemcy oszacowanych na kwotę 0,01 zł,
  2. b) Należność wobec Jana Korby powstała w wyniku pisemnego użyczenia środków finansowych z dn. 04.07.2018r. (50000 zł i 1000 Eur). Środki miały być nieoprocentowane i ich spłata miała nastąpić 31.05.2019r. Zabezpieczeniem użyczenia jest zbiornik nr 1 o poj. 10000l znajdujący się pod adresem ul. Świdnicka 149 w Dzierżoniowie oszacowana na kwotę 544,49 zł,
  3. c) Wierzytelność powstała w związku z brakiem pokrycia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa Koach International GmBH w Dusseldorfie oszacowana na kwotę 1,00 zł,
  4. d) Wierzytelność wobec Xiamen Jalon Import and Export Co, Chińska Republika Ludowa z tytułu nieuregulowanych rozliczeń handlowych oszacowana na kwotę 1,00 zł.

oszacowane na łączną kwotę 546,50 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 546,50 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI PIOTR SKOCZEK” należy składać do dnia 13.04.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14.04.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 546,50 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 35109024020000000146504109 z dopiskiem „Skoczek wadium”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu