Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ½ mieszkania wchodzącego w skład masy upadłości Sylwestra Złoch w upadłości (15.10.2022)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym Sylwestra Złoch w upadłości (SW1W/GUp-s/143/2022) nie wnieśli sprzeciwu do warunków przetargu na sprzedaż na sprzedaż udziału 1/2 w prawie do lokalu mieszkalnego nr 13 o powierzchni użytkowej 56,59m2 położonego w Wałbrzychu przy ul. Gajcego 1, województwo dolnośląskie KW SW1W/00022261/6, oszacowanego na kwotę 82.300,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 82.300 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI Złoch – PRZETARG” należy składać do dnia 14.11.2022 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15.11.2022 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 54 1140 1140 0000 3653 8900 1155 z dopiskiem „Złoch wadium”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy