Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Mieszkania Dzierżoniów Sp. z o.o. w upadłości (30.05.2023)

Dla każdego zainteresowanego dostęp do nieruchomości jest wolny i bez potrzeby umawiania się.

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mieszkania Dzierżoniów Sp. z o.o. w upadłości w upadłości (SW1W/GUp/10/2022) wydał zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem w trakcie realizacji przy ul. Andersa 6A w Dzierżoniowie, położony na działkach Nr 114/71 (SW1D/00037591/9), Nr 114/91 (SW1D/00049729/3), Nr 114/89 (SW1D/00049729/3), Nr 114/95 (SW1D/00049730/3), Nr 114/96 (SW1D/00047738/5) (dalej prawo do nieruchomości), oszacowane na łączną kwotę 2.662.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 70% wartości oszacowania 1.863.400,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI MIESZKANIA DZIERŻONIÓW” należy składać do dnia 19.06.2023 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20.06.2023 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 100.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 49109024020000000151921210 z dopiskiem „MASA UPADŁOŚCI MIESZKANIA DZIERŻONIÓW -Wadium”.

Szersze informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego http://www.syndykowie.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy