Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż domu letniskowego wchodzącego w skład masy upadłości Witold Ziomek Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny „WITEX” I.E. w upadłości (22.07.2022)

Z przedmiotem przetargu będzie można się zapoznać w dniu otwartym, zaplanowanym na 30.07.2022 r. w godzinach od 11:00 do 12:00.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej  77,56 m2, oznaczonej działką nr 77/25, o powierzchni 0,0992 ha położona w miejscowości Bronków 77G, gmina Bobrowice, województwo lubuskie wraz z udziałem  po 1/9  w drodze dojazdowej do działki, oznaczonej nr ew. 77/16, o powierzchni 0,0792 ha (dalej prawo do nieruchomości), dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00031830/5 (+ ZG1K/00033207/3). Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 350.264,84 zł. Cena wywoławcza wynosi 80% wartości oszacowania tj. 280.211,87.

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI WITOLD ZIOMEK – PRZETARG BRONKÓW” należy składać do dnia 16.08.2022 r. godzina 12.00 na adres: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław, w godzinach pracy kancelarii (od 10:00 do 15:00) lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17.08.2022 roku o godzinie 12:00 w: Kancelaria Notarialna Artur Ganicz Notariusz, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości Witold Ziomek Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny „WITEX” I.E. w upadłości, o numerze 25 1090 2402 0000 0001 4995 9138 z dopiskiem „WADIUM – MASA UPADŁOŚCI WITOLD ZIOMEK – PRZETARG „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@syndykowie.pl

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (http://www.syndykowie.pl).

Pliki do pobrania:

Regulamin przetargu

Operat szacunkowy