upadłość konsumencka

Kluczowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta.

W największym uproszczeniu można napisać, że upadłość konsumencka oznacza bankructwo osoby fizycznej, która nie jest przedsiębiorcą. Jako niewypłacalność uznajemy sytuację jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 PU). Najważniejszym przesłaniem tego przepisu jest fakt, że konsument nie może zapłacić za coś, czego termin zapłaty już nastąpił. Dla przykładu Konsument nie ma wystarczająco pieniędzy by zakupić potrzebne artykuły życia codziennego i zapłacić zaległą ratę kredytu lub czynszu za mieszkanie.

Konsument chcący ogłosić swoją upadłość konsumencką, może to uczynić w każdym momencie.

Najważniejszym warunkiem, jaki należy spełniać aby sąd ogłosił upadłość konsumencką, jest udowodnienie, że dłużnik postępował uczciwie i zgodnie z prawem. Oceny tej dokona sędzia na rozprawie, podczas rozpatrywania wniosku o upadłość konsumencką. Dokona tego na podstawie informacji złożonych we wniosku o upadłość, załączonych dokumentów a także poprzez przesłuchanie dłużnika składającego wniosek.

Upadłość konsumencka
upadłość konsumencka

Generalna zasada – utrata całego majątku w zamian za umorzenie długów.

Postępowanie upadłościowe, w bardzo dużym uproszczeniu, sprowadza się do zasady: długi w zamian za majątek. A co w sytuacji gdy Konsument nie ma własnego majątku? Wtedy może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Praca Syndyka trwa parę miesięcy i sprowadza się do przygotowania listy wierzycieli oraz spieniężenia majątku Konsumenta (jeżeli takowy posiada).

Umorzenie długów – czy to możliwe?.

Wachlarz potencjalnych korzyści, które płyną z upadłości konsumenckiej jest bardzo atrakcyjny. Podstawową korzyścią jest ewentualne umorzenie długów, które może przybrać różne scenariusze:

  1. Sąd ogłasza plan spłaty, a po jego realizacji umarza długi które nie zostały spłacone
  2. Sąd w wyjątkowych okolicznościach umarza Twoje długi bez planu spłaty.

Każdy przypadek Sąd będzie rozpatrywał indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji w jakiej jest Konsument.

upadłość konsumencka